กสร. ติวเข้ม“นิติกร”ฟ้องคดีแทนลูกจ้าง

กสร.อบรมความรู้หลักสูตรการว่าความในศาลแรงงาน ปั้นนิติกรเป็นทนายความฟ้องคดี-แก้ต่างคดีแรงงานให้ลูกจ้าง ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธภาพเรียกร้องสิทธิให้ลูกจ้าง

20 ก.พ.2561 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายฉบับ โดยเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 6 ฉบับ รวมทั้งกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย นิติกรในฐานะผู้ปฏิบัติงานหลักด้านกฎหมาย ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล และก่อประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง

“ซึ่งหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือ การเป็นทนายความฟ้องคดี หรือ แก้ต่างคดีให้แก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยชอบธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หรือการดำเนินคดีแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาทในการฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหาย”อธิบดี กสร.กล่าว

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า กสร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในเรื่อง การจัดทำความฟ้อง คำให้การ คำร้องต่าง ๆ การเตรียมการรวบรวมพยานหลักฐาน ขั้นตอนวิธีพิจารณาคดีของศาลแรงงาน และการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแรงงาน จึงได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย หลักสูตรการว่าความในศาลแรงงานให้แก่นิติกรผู้ปฏิบัติงาน

“โดยมีหัวข้อหลัก ๆ อาทิ เรื่องการเตรียมคดี การดำเนินคดีแบบกลุ่ม การอุทธรณ์และฎีกา การรับฟังพยานหลักฐานของศาล เทคนิคการซักถามพยาน มารยาทการว่าความ เป็นต้น และยังมุ่งเน้นการฝึกเชิงปฏิบัติ โดยฝึกเขียนคำฟ้อง คำร้องขอต่าง ๆ และฝึกศาลจำลอง เป็นต้น ทั้งนี้ กสร. มุ่งหวังให้นิติกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง ผู้รับงานไปทำที่บ้าน หรือทายาทโดยชอบธรรมของบุคคลดังกล่าว”อธิบดีกสร.กล่าวในที่สุด

 

ที่มา :  komchadluek

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*