ก.ค.ศ.อนุมัติมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 18 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคระกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมอนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ดังนี้ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายชาญศักดิ์ ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)อำนาจเจริญ นางสวิตตา มุ่งธนวรกุล โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา( สพม.) ขต 31 นางฉวีวรรณ จันทรชิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และนางราตรี วีระวัฒน์โสภณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว สพม.เขต 7

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่ นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สพป.สมุทรสาคร นายไพโรจน์ ชนะภัย โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายอิสมัน อิสสะมะแอ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนวัดเนินพระ (ทรงบัณฑิตย์ราษฎร์รังสรรค์) สพป.ระยอง เขต 1 นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1 นายประวิทย์ จันทา โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายสมนึก อ่อนคง โรงเรียนวัดเขาแดง จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 นายสมเกียรติ ชูบัว โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 นายสมเดช ฤทธิ์คง โรงเรียนบ้านควนดินแดง จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสุพร สามัตถิยะ สพป.ยโสธร เขต 1 นายอวยชัย ศรีตระกูล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนพพร มากคงแก้ว สพป.ปัตตานี เขต 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*