ก.พ.อ.เห็นชอบ 4 ศาสตราจารย์

“ก.พ.อ.อนุมัติ 4 ศาสตราจารย์ใหม่ พร้อมรับทราบร่างรายงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้ายุทโธปกรณ์”

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ศ.)จำนวน 4 ราย ได้แก่ รศ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ สาขาวิชาจักษุวิทยา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รศ.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์  สาขาวิชาเคมี  จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย  รศ.มานพ พิทักษ์ภากร  สาขาวิชาอายุรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า  สาขาวิชาชีววิทยา   จุฬาฯ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบ ร่างรายงานผลการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้ายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศของ สกอ.
ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax