ข่าวดี!! คุรุสภาอุดหนุนสร้างแหล่งเรียนรู้6หมื่นบ./หน่วยการเรียน

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภาจัดโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปี 2561 คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภทนิติบุคคล โดยออกแบบบทเรียนออนไลน์ จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ มีเนื้อหาความยาวไม่เกิน 20 นาที มีเนื้อหาตามกรอบข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 จำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้

1.การประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
2.การมีวินัยต่อตนเอง
3.การพัฒนาตนเอง
4.การให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยความเมตตากรุณา
5.แนวทางการลงโทษศิษย์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และ
6.การเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์

ทั้งนี้จะจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยการเรียนรู้ละไม่เกิน 60,000 บาท ระยะเวลาในการสร้างบทเรียนออนไลน์ภายใน 45 วัน

ส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนผ่านระบบออนไลน์ที่ http://bit.ly/e-online-ksp-2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ภายในเวลา 24.00 น. ประกาศผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และ www.kurupatana.ac.th ภายในเดือนมีนาคม 2561 โทร 0-2280-2735 อีเมล promoteethicsc@gmail.com

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


คุรุสภาให้เงินอุดหนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาจัดโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์   โดยการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปี 2561 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และความเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งของความเป็นครูผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นของจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อผู้รับบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการปฏิสัมพันธ์ของบทเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ประเภทกลุ่มบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา/เป็นคณาจารย์หรือนักวิชาการ สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์/เป็นนิสิต นักศึกษา สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์/ประชาชนทั่วไป และ
2) ประเภทนิติบุคคล ได้แก่ องค์กรหรือมูลนิธิทางศาสนาหรือทางการศึกษา (ที่ไม่แสวงหาผลกำไร)
ขอบเขตของการดำเนินงาน ให้ออกแบบบทเรียนออนไลน์ จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ มีเนื้อหาความยาวไม่เกิน 20 นาที โดยมีเนื้อหาตามกรอบข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 จำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้
               หัวข้อที่ 1 การประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพหรือประพฤติผิดทางชู้สาว
               หัวข้อที่ 2 การมีวินัยต่อตนเอง ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ศิษย์ได้รับ การพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
               หัวข้อที่ 3 การพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ การนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
หัวข้อที่ 4 
การให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกาลังความสามารถและเสมอภาค
หัวข้อที่ 5 
แนวทางการลงโทษศิษย์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
หัวข้อที่ 6 
การเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์ ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชยและให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร ให้ศิษย์ได้มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง  
ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ ต้องออกแบบระบบกิจกรรมการเรียน บนแหล่งการเรียนออนไลน์ที่ใช้รูปแบบคลาวด์เป็นฐาน (Cloud Based Platform) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และระบบกิจกรรมการเรียน ให้เป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด สามารถเสนอโครงการสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ทั้ง 6 หัวข้อ แต่จะได้รับพิจารณาให้ได้รับเงินอุดหนุนเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ดีที่สุดเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนฯ หน่วยการเรียนรู้ละไม่เกิน 60,000 บาท และผลการพิจารณาของคณะทำงานให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ต้องแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่การลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนฯ
ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ จะต้องใช้บัญชี Google (@kurupatana.ac.th) ในการกรอกข้อมูลการสมัคร ส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/e-online-ksp-2561 โดยแนบแบบเสนอโครงการฯ ตามประเภทที่สมัคร บันทึกเป็นไฟล์ .PDF ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ภายในเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และเว็บไซต์สถาบันคุรุพัฒนา www.kurupatana.ac.th ภายในเดือนมีนาคม 2561 บทเรียนออนไลน์ที่ได้รับทุนอุดหนุนฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคุรุสภาแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร 0 2280 2735 หรือทาง e-mail : promoteethicsc@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*