จี้อุดมฯเปิดรับทุกวัย

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวปาฐกถาเรื่อง “ปฏิวัติธุรกิจ ปฏิรูปการศึกษา Business Transformation through Flagship Education” ในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนหนึ่งว่า ถึงเวลาที่การปฏิรูปการศึกษาและควรถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกัน และต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่เหนี่ยวรั้งศักยภาพเศรษฐกิจและสังคม นั่นคือปัญหาความเหลื่อมล้ำ ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพการศึกษาต่ำลง และส่งผลต่อเนื่องไปยังศักยภาพเศรษฐกิจให้ต่ำลงด้วยเช่นกัน และในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยควรปรับบทบาทตัวเองให้เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับทุกช่วงวัยของชีวิต ให้กลับมาเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อผลิตคนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*