ตามหา6บุคคลในภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

“วธ.เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 63พรรษา 2 เมษายน 2561 ตามหาบุคคล 6ในภาพปฏิบัติงานถวายในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในต่างประเทศด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นต้นแบบการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ”

นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 63พรรษา  2  เมษายน  2561  วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ดำเนินโครงการ  “ตามหาบุคคลในภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2เมษายน 2561” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมค่านิยมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ หลายแขนงทั้งด้านดนตรี การศึกษา การพัฒนาสังคม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านภาษาและวรรณศิลป์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศ  โดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศต่างๆ จะทรงศึกษาและทรงนำแนวทางต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนและประเทศชาติตลอดมา

2b38ad37f53d8912d5e982014cd9e2b5.jpg

นายวีระ  กล่าวต่อไปว่า การตามหาบุคคลในภาพครั้งนี้ วธ.ได้คัดเลือกภาพบุคคลที่มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทปฏิบัติงานถวายเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ  จำนวน 6 ภาพ ได้แก่ ภาพที่ 1 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลมารีอาลีอำเภอกาจิปูระ จังหวัดธากา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในบังกลาเทศ ตามพระราชดำริ  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม2554  ภาพที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนต่างๆ ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียนราชอาณาจักรภูฏาน ตามพระราชดำริ  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

bc5d21f71e677c6698e5b92d1734c03f.jpg
cde9a12096aa192e812afd8977c1ae35.jpg

รมว.วัฒธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนในภาพที่ 3 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา  ทรงเปิดสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา  เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2559 ภาพที่ 4 ขณะทรงงานเรื่องปัญหาสตรีกับคณะแพทย์โรงพยาบาล หมายเลข 1  แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  ณ ที่ประทับรับรองกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6มีนาคม 2554  ภาพที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการ ในโอกาสครบ60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 19- 23 มีนาคม2555 ภาพที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  เพื่อทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายเลข 7เมืองย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558

e9d1504f19152212e3246977eb6e2559.jpg
7c56480d1d442d4cdd4d35cb6e7c04c4.jpg

“ขณะนี้ วธ. ได้ประสานไปยังสถานทูตของประเทศต่างๆ เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์และติดตามหาบุคคลในภาพทั้ง 6 ภาพมาถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความภาคภูมิใจ ที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทปฏิบัติงานถวายเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศต่างๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนนานาชาติได้ทราบถึงพระราชจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในการนำไปเป็นต้นแบบและแนวทางในพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความร่วมมืออันดีในการนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไป”นายวีระ กล่าว.

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*