ติวเข้มครูโคราช 1.6 พันคนเพิ่มศักยภาพการสอนทันโลก

วันที่ 2 พฤษภาคม ที่โรงแรมแคนทารี่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสังกัด อบจ.โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยม 58 แห่ง จำนวน 1,679 คน ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการสอนของแต่ละกลุ่มสาระวิชาและทดสอบทักษะการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่กำหนด

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ กล่าวว่า นโยบายพัฒนาการศึกษาเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 เน้นพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้กรอบของแผนการศึกษาแห่งชาติ ในการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพความสามารถ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่อโลกปัจจุบัน อย่างมีเทคนิคและวิธีจัดการเรียน การสอนใหม่ๆ ที่หลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้และกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คาดหวัง ครู อบจ.จะได้รับประโยชน์และนำความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 

ที่มา :  where to buy nolvadex, buy Zoloft. matichon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax