ทีโอทีเชียงราย รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-20เม.ย.61

บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน  โดยส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างนิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านพาณิชย์ บริการลูกค้า จำนวน  1 อัตรา  และช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง จำนวน 1 อัตรา  ดังนี้

1. งานพาณิชย์ บริการลูกค้า จำนวนอัตราที่รับสมัคร
ประจำศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเวียงป่าเป้า จำนวน  1  อัตรา

2. ช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง จำนวนอัตราที่รับสมัคร
ประจำศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเชียงของ จำนวน  1  อัตรา

3. รายละเอียดการรับสมัคร
3.1 วันรับสมัครตั้งแต่วันที่  4- 20  เมษายน  2561   เวลา 08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
3.2 สถานที่สอบสัมภาษณ์    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย
3.3 วันสอบสัมภาษณ์           วันจันทร์  ที่  23  เมษายน  2561  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป
3.4 วันประกาศผลสอบ         วันอังคาร ที่  24  เมษายน  2561  เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป

4.  สถานที่รับสมัคร
– อาคารศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขา
– อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย งานบุคคล ชั้น2 ถนน เชียงราย – เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-774417-20

5. คุณสมบัติผู้สมัคร งานพาณิชย์ บริการลูกค้า
5.1 เพศหญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี บริบูรณ์   สัญชาติไทย
5.2 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปโดยมีหลักฐาน การศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว
5.3 คุณวุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป

6. คุณสมบัติผู้สมัคร ช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง
6.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 22 – 30 ปี บริบูรณ์   สัญชาติไทย
6.2 ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไปโดยมีหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว
6.3 คุณวุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

7. เอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน  2 ใบ
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาTranscript  จำนวน  1 ชุด
5. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน ถ้ามี  จำนวน  1 ชุด
6. หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหารเฉพาะงานด้านช่าง จำนวน  1 ชุด
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4- 20 เมษายน 2561

***โปรดระวังการแอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ในการเข้าปฏิบัติงาน หากท่านพบเห็น โปรดแจ้งได้ที่ หมายเลข 053-774417  เพื่อดำเนินการทางด้านกฎหมายต่อไป
 

ที่มา :  thaijobsgov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*