ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน100อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์บัดนี้-31ก.ค.61

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรกิจสัมพันธ์ SMEs 4-7
จำนวน 20 อัตรา
1) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
4) เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5) ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
6) หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7) มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs
จำนวน 60 อัตรา
1) อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
4) เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5) ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
6) หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7) มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
8) มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs
จำนวน 20 อัตรา
1) อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
4) เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5) ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
6) หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7) มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
8) มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp
วันที่เปิดรับสมัคร : 2 พ.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2561

หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โปรดสอบถามฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221

 

ที่มา :  thaijobsgov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax