นศ.มรภ.สงขลาคว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น

นายณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล ประธานโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนพร้อมคณาจารย์ในโปรแกรมฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ผลปรากฏว่านักศึกษาโปรมแกรมวิชาพัฒนาชุมชนของ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลนำเสนอบทความวิจัยระดับดีเด่น (ชนะเลิศอันดับ 1) จำนวน 2 รางวัล สำหรับ 2 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นที่ได้รับจากเวทีประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ 1. การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) จากบทความวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” โดย น.ส.ปวีณา สุวรรณรัตน์ นายพิเชฐณัฏ มีรุ่งเรือง และ นายภากร ทองนุ่น 2. การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากบทความวิจัยเรื่อง “ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” โดย น.ส.ศิริลักษณ์ ยิ่งดำนุ่น น.ส.มณฑิตา ตรีรานุรัตน์ น.ส.วันวิสาข์ จันทโร และ น.ส.อัญญิกา เรืองนะ

 

ที่มา :  matichon

  order clomid, purchase clomid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*