นิเทศศาสตร์แห่ปรับหลักสูตรตอบโจทย์โลกดิจิทัล

“นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ปรับใหญ่หลักสูตรโท-เอก ขณะที่มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรใหม่ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล”

วันนี้( 10 เม.ย.) ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า  คณะนิเทศฯ ได้ปรับหลักสูตรปริญญาโทและเอก ครั้งใหญ่ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีการสื่อสาร และสอดรับกับการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0  โดยปริญญาโท ภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ จะเปิดรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าเรียนใน 4 กลุ่มวิชาได้แก่ 1.กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ นโยบายและดาต้าศึกษา 2.กลุ่มวิชาการจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ 3.กลุ่มวิชาสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 4. กลุ่มวิชาวาทนิเทศ สำหรับปริญญาเอก เน้นการสัมมนาที่จะทำให้ผู้เรียนได้เปิดกว้างทางความคิดที่หลากหลาย  อย่างไรก็ตามบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯมีจุดเด่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ คือ สามารถประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมากๆ ในโลกดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่องานที่ทำได้

ด้านนายอรรถการ สัตยพาณิชย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)พระนคร กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ของมทร.พระนคร ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่จากเดิมจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านวารสารศาสตร์ เป็นหลักสูตรครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล  โดยเฉพาะนักสื่อสารมวลชนยุคใหม่ที่นอกจากจะเขียนข่าวในสิ่งพิมพิ์ได้แล้ว ต้องรายงานข่าวโทรทัศน์ได้ด้วย  ขณะเดียวกันต้องเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้ด้วย  ที่สำคัญหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนการสอนที่ปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ปประกอบการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ในรูปแบบสตาร์ทอัพด้วยการหารายได้จากสื่อดิจิทัลในโลกโซเชียล เช่น ยูทูป ยูทูป ไลฟ์ หรือ เฟสบุ๊ค  ไลฟ์ ซึ่งเป็นการหารายได้โดยไม่จำเป็นต้องเช่าพื้นที่สื่อมวลชน ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาไม่จำเป็นต้องทำงานเป็นนักสื่อสารมวลชนอย่างเดียว แต่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*