บุคคลในภาพยกย่องสมเด็จพระเทพฯทรงงานเพื่อมนุษยชาติ

“6 บุคคลในภาพสนองงานสมเด็จพระเทพฯ เปิดใจซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเปี่ยมพระเมตตา ทรงงานเพื่อมนุษยชาติ ขณะที่ชาวภูฏานยกย่องทรงเป็นประมุขของชาติพระองค์หนึ่ง ส่วนกัมพูชาปลาบปลื้มทรงส่งเสริมการศึกษาชาวกัมพูชา พร้อมน้อมนำแนวทางการทรงงานเป็นแบบอย่าง สำหรับวธ.นำบุคคลในภาพเข้าเฝ้าฯงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 29 มี.ค.นี้”

ที่หอประชุมเล็ก  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เชิญบุคคลในภาพตามโครงการ”ตามหาบุคคลในภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมค่านิยมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีบุคคลในภาพทั้ง 6 ภาพ ได้แก่ นางชาฮริน ซัลทานา อาซู ชาวบังคลาเทศ  บุคคลในภาพที่ 1 พันตรีโชกี วังดี ชาวภูฏาน บุคคลในภาพที่ 2 นายเพชร แสง ชาวกัมพูชา   บุคคลในภาพที่ 3 ศ.แพทย์หญิง โจว ฉงเล่อ ชาวจีน บุคคลในภาพที่ 4 ดร.เม สบาย พยู นู ชาวเมียนมา บุคคลในภาพที่ 5  และศ.ไฮเดอร์ ชาฮ์ ชาวปากีสถาน บุคคลในภาพที่ 6  โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบภาพสำคัญให้กับบุคคลในภาพทั้ง 6 คน จากนั้นทั้ง 6 คน ได้เปิดเผยถึงความประทับใจ ความรู้สึกและความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางชาฮริน ซัลทานา อาซู อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลมารีอาลี บังกลาเทศ  กล่าวว่า โรงเรียนนี้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในหลายด้าน พระองค์พระราชทานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน ในบังคลาเทศ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ สุขอนามัย โดยเฉพาะการใช้สุขาอย่างสุขลักษณะ รวมถึงด้านโภชนาการ  ของเด็กนักเรียน ทรงสอนปลูกพืชผักสวนครัว พระราชทานนมอัดเม็ดให้แก่ นักเรียนซึ่งเด็กๆ ชอบมาก ส่งผลให้เด็กนักเรียนสุขภาพแข็งแรง จะยึดการทรงงานของพระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง การดำเนินงาน

พันตรีโชกี วังดี นายทหารองครักษ์นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน กล่าวว่า ตนเป็นทีมราชองครักษ์ที่ถวายการดูแลรักษาความปลอดภัยเมื่อครั้งที่เสด็จฯ เยือนภูฎาน ทอดพระเนตรโรงเรียนต่างๆ เป็นเวลา 4 วัน ซึ่ง รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 ของบุคคลในภาพ ตนชื่นชมพระบารมี และพระเมตตาที่พระองค์ พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวภูฏาน  ทรงมีความอ่อนโยน อ่อนน้อม  มีพระราชจริยวัตร ที่งดงาม ทรงงานเพื่อมนุษยชาติทั่วโลก ชาวภูฏานเปรียบพระองค์เป็นประมุขของประเทศพระองค์หนึ่ง โดยการที่เสด็จฯ ไปภูฏานครั้งนั้นเป็นการเจริญสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ  เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ตนได้นำความปรารถนาดีและคำอวยพรจากชาวภูฏานมาสู่พระองค์ให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ

นายเพชร แสง ผอ.สถาบันเทคโนโลยีกัมปงเฌอเตียล กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชาในด้านต่างๆ ตนได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ขณะนั้นพระองค์ได้เสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่ก่อนที่จะเปิดสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลใน จ.กำปงธม หลายครั้ง และในการเสด็จทรงเปิดสถาบันนั้น นับเป็นครั้งที่ 5 ที่เสด็จยังสถาบันแห่งนี้ ตนถวายงานเป็นล่ามส่วนพระองค์และบรรยายตามจุดต่างๆ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเป็นดั่งของขวัญล้ำค่าด้านการศึกษาให้แก่ชาวกัมพูชา อีกทั้งพระองค์ยังพระราชทานความช่วยเหลือต่อเนื่อง หลายคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ไปศึกษาต่อในประเทศไทย เช่นเดียวกับตนเองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งใจจะสืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้ก้าวหน้าต่อไป ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวกัมพูชายังผลต่อการพัฒนาประเทศ ทำให้ชาวกัมพูชาต่างรักและเทิดทูนพระองค์เป็นอย่างมาก

 

ศ.แพทย์หญิง โจว ฉงเล่อ จีน ศ.ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลหมายเลข 1 แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขและภาคภูมิมากที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 6 บุคคลในภาพ ตนมีความประทับในพระองค์ทรงเป็นกันเอง  ภาพนี้พระองค์เสด็จฯ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2544 ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะหมอเรื่องสิทธิสตรี ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพเด็ก สตรี สนทนาเรื่องนี้อย่างสนพระทัยและจดบันทึกตลอดเวลา   พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แม้เวลาจะผ่านมานาน แต่ยังจดจำได้ดี ชาวจีนทุกคน รักพระองค์ท่าน  ความสัมพันธ์ไทย-จีนเป็นไปด้วยดี

 

ดร.เม สบาย พยู นู อาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายเลข 7 เมียนมา กล่าวว่า ไม่ได้มีโอกาสง่ายๆ ที่จะได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายเลข 7 เมืองย่างกุ้ง ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในโรงเรียน  ที่พระองค์ พระราชทานความช่วยเหลือ ก่อนที่พระองค์เสด็จฯ  มาโรงเรียน ตนเป็นกังวลว่า จะทำโครงการนี้ได้ดีหรือไม่ แต่เมื่อเสด็จมาถึงแล้ว ได้เห็นพระองค์แย้มพระสรวล  ทรงพระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนหลายด้าน สุขอนามัยเกษตรกรรม และการพัฒนาห้องสมุด ซึ่งตนจะพัฒนาโครงการนี้ต่อไป เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ศ.ไฮเดอร์ ชาฮ์ อดีตรองอธิการบดีวิทยาลัยอิสลาเมียแห่งเปศวาร์ ปากีสถาน กล่าวว่า   ในวันนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จไปทุกคณะในวิทยาลัย ทอดพระเนตรระบบการศึกษาและทรงห่วงใยปัญหาภัยจากผู้ก่อการร้ายในปากีสถาน ทรงตรัสรัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สุขอนามัย นอกจากนี้ เสด็จไปพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญของรัฐบาลปากีสถาน ตนภาคภูมิใจที่ได้ถวายงานและอยากให้พระองค์เสด็จปากีสถานอีกครั้ง เพราะไทยและปากีสถานมีความสันพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 29 มี.ค.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  จะนำบุคคลในภาพทั้ง 6 คน เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ที่มา : dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*