ปลดล็อกหลักสูตร

“สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียมจะปลดล็อกหลักสูตรให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องส่งหลักสูตรให้ สกอ.รับทราบ แต่ สกอ.จะควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดยดูจากผลการประเมินคุณภาพภายในหรือ IQA แทน ถ้า IQA ไม่ผ่าน 2 ปีติดต่อกัน สกอ.จะไม่ส่งหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)รับรองเงินเดือน แล้วคนอุดมศึกษาซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้โดยตรงคิดเห็นกันอย่างไร”

อรรถพล หมัดอะด้ำ “มอส” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บอกว่า หากสกอ.ปลดล็อกให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาได้เลย โดยไม่ต้องส่งหลักสูตรมาให้ สกอ.รับทราบ เพียงเพื่อไม่ต้องการให้หลักสูตรมากองอยู่ที่สกอ.จำนวนมาก และต้องใช้เวลาในการตรวจหลักสูตรนานนั้น ในฐานะที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้โดยตรงเห็นว่าไม่ควรทำ เพราะผลกระทบอาจจะตกกับผู้เรียนได้  เนื่องจากขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยแข่งขันกันเปิดหลักสูตร และหลายหลักสูตรหลักสูตรที่เปิดก็มีความแปลก เพื่อเป็นจุดขายให้แก่ผู้เรียน  ดังนั้น สกอ.จะต้องมีระบบควบคุมคุณภาพอุดมศึกษามากกว่านี้ และต้องเป็นระบบที่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับด้วย

24c6feef836c827f58400ff4c1520a3a.jpg

“ แอม” สุดธิดา จันทร์เหม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกว่า  มหาวิทยาลัยคงจะเห็นด้วยที่ สกอ.ปลดล็อกหลักสูตร เพราะระยะเวลาในการตรวจสอบหลักสูตรแบบเดิมและภาระงานของคณาจารย์ที่ต้องรับผิดชอบส่งหลักสูตรให้ สกอ. เป็นภาระงานที่ค่อนข้างหนัก  การปลดล็อกจะช่วยให้กระบวนการทำหลักสูตรประหยัดเวลาและทรัพยากรอื่น ๆ ได้มาก  แต่ในฐานะนักศึกษาเห็นว่าการปลดล็อกหลักสูตรอาจจะนำมาซึ่งความไม่แน่นอนของชีวิต เพราะปัจจุบันสกอ.มีการตรวจสอบหลักสูตรอย่างละเอียด แต่ก็ยังมีข่าวออกมาบ่อยๆว่ามีหลายหลักสูตรของบางมหาวิทยาลัยที่ไม่มีมาตรฐาน หากจะมีการปลดล็อกหลักสูตร ระบบการตรวจสอบมาตรฐานจะต้องรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อไม่ให้นักศึกษาต้องเสียสิทธิ์ในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

fc0e4d36003fceb0e1110cebf069fb3d.jpg

ธนากร แสนคำสอ “ แชมป์”  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บอกว่า หากการปลดล็อกหลักสูตรจะทำให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาก็เป็นเรื่องที่ดี เมื่อสกอ.ให้อำนาจกับสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรแล้ว เชื่อว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และต้องการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างแน่นอน ขณะที่นักศึกษาทุกคนต้องการที่จะเรียนในหลักสูตรที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าเกิดปัญหาสกอ.ก็จะต้องเข้ามาช่วยดูแลนักศึกษา

16c2b8e12849ac68ceca3a4ac5f6409e.jpg
ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*