พระองค์โสมฯ เสด็จประทานปริญญาบัตร ม.หาดใหญ่ 25 ก.พ.

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ แจ้งว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 และประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” แก่ผู้ได้รับคัดเลือก ณ หอประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ โดยในปีนี้มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา และมีสิทธิเข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 716 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 5 คน ปริญญาโท 26 คน และปริญญาตรี 685 คน

นอกจากนี้ ปีนี้สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาการ แก่ รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประเภททั่วไป แก่นายภาณุ อุทัยรัตน์ และประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” แก่นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ

22-32.jpg

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*