‘พระเทพคุณาภรณ์’ตั้งกองทุนหนุนส่งพระไปสังเวชนียสถาน

“เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ตั้งกองทุนส่งเสริมพระภิกษุไปสังเวชนียสถาน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ในโอกาสครบรอบ 55 ปี พร้อมมอบ ‘พระกริ่งเทวราช จารึกนาม โสภณจิตฺโต’ มอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสมทบกองทุน หวังสร้างพระดี พระเก่ง สืบต่อพระพุทธศาสนา”

วันนี้(19 ก.พ. พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ 55 ปี ในวันที่5 เมษายน 2561 นี้ ตนจึงได้ตั้งกองทุนส่งเสริมพระภิกษุไปสังเวชนียสถาน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี ของวัดเทวราชกุญชรขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุได้ไปเรียนรู้การเป็นพระธรรมทูตในแดนพุทธภูมิ ได้เห็นสถานที่จริงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะเดียวกันตนยังส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร ภายในวัดให้มีการศึกษาทางธรรม โดยเฉพาะการสอบเปรียญธรรมทุกประโยค ซึ่งแต่ละปีวัดเทวราชกุญชร ได้จัดส่งพระภิกษุ สามเณร สอบบาลีสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันวัดเทวราชฯมีพระภิกษุ สามเณร ที่สอบผ่านเปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยคแล้วจำนวน 8 รูป

news_jrxPcUDznF134756_533.jpg

“แต่ละปีวัดเทวราชกุญชร ได้มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และสงเคราะห์นักเรียน นักศึกษา ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นคนดีของสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ไม่ต่ำกว่า 100 ทุนต่อปี ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีทุนรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ โดยในปีนี้อาตมาตั้งใจเพิ่มการส่งเสริมพระภิกษุไปศึกษายังแดนพุทธภูมิและการศึกษาบาลีมากขึ้น จึงได้ตั้งกองทุนนี้ขึ้น เพื่อสืบต่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยนไป ทั้งนี้ ทางวัดได้สร้างพระกริ่งเทวราช จารึกนาม โสภณจิตฺโต มอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสมทบกองทุนด้วย” เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กล่าว.

news_LBlctNdZno134805_533.jpg

พระเทพคุณาภรณ์ กล่าวอีกว่า จัดสร้างพระกริ่งเทวราช จารึกนามฉายา โสภณจิตฺโต ในโอกาสดังกล่าวนี้ ตนตั้ังใจถวายเป็นพุทธบูชา และมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมสมทบกองทุนส่งเสริมพระภิกษุไปสังเวชนียสถาน และส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์ วัดเทวราชกุญชร ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมพระภิกษุได้ไปเรียนรู้เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน รวมทั้งได้ศึกษาบาลี ในพระไตรปิฎก เพื่อสืบต่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยนไป ทั้งนี้หากพุทธศาสนิกชนสนใจที่จะสมทบทุนกองทุนดังกล่าว สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานวัดเทวราชกุญร โทร.0-2281-2430

news_YprzxnAOXz134813_533.jpg

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*