พระเทพฯ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสที่จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่ ผศ.ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ และแม่ชีวิมุตติยา หรือ รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง อาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรบาลีและสันสกฤต โดยมีนางรศนาภรณ์ วีรวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต จุฬาฯ รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ ทรงร่วมงานทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรบาลีและสันสกฤต ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรติ
นิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อปี 2520 และทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาอักษร

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในสาขาวิชาบาลี-สันสกฤต เมื่อปี 2523 ในขณะที่ทรงศึกษาอยู่นั้น มีพระราชดำริให้จัดพิธีรดน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสที่ถวายพระอักษรในวิชาดังกล่าว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งชมรมบาลี-สันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ และจัดพิธีรดน้ำสงกรานต์อาจารย์อาวุโสเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*