พระเทพฯ พระราชทานพระราโชวาทบัณฑิต มฟล. “ฝึกตนให้เป็นผู้มีสติ”

ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2,658 ราย จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา, ศิลปศาสตร์ และโดยเฉพาะสำนักวิชานวัตกรรมสังคม ที่มีบัณฑิตรุ่นแรกออกรับใช้สังคม ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติอนุมัติ จำนวน 3 รายได้แก่ นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และ นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

5fa231ecee5d78da75f81b9c91efd6ff.jpg where can i buy clomid over the counter, lioresal reviews.

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึง ผู้แทนจากทุกภาคส่วน ร่วมพิธีสำคัญโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งยังได้รับเกียรติจากนายฟู่ เสวียจาง อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และภริยา นางพาน เผิง นายเหริน ยี่ เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และคณะ ร่วมตลอดพิธีการ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ และความสำเร็จ การดำเนินชีวิตในสังคม เป็นการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ซึ่งผูกพันกันไว้ด้วยความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ และกฎระเบียบของสังคมที่ยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกัน ทุกคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม จึงจำเป็นต้องระมัดระวัง ควบคุมการกระทำ คำพูด และความคิดของตนให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงสังคมให้มีความร่มเย็นเป็นปกติสุข

“การจะระมัดระวังควบคุมการกระทำ คำพูด และความคิด ให้ได้จริงนั้น จะต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือสำคัญ ไม่ว่าจะกระทำการใด พูดสิ่งใด คิดอะไร คนเราควรจะมีสติกำกับอยู่ทุกเมื่อ เพราะหากขาดสติ ก็จะดำเนินชีวิตด้วยความประมาท คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควร หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย ทั้งแก่ตนเอง และส่วนรวมอย่างกว้างขวาง บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น จึงควรจะได้ฝึกตนให้เป็นผู้มีสติอยู่เป็นปกตินิสัย และรู้จักใช้สติควบคุมตนเองอยู่เป็นนิจ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขสวัสดี และความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน”

e132e7b01ab76ca0f0755eba6174ca9c.jpg

 

ที่มา :  matichon

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax