พศ.ตั้งคณะทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสงฆ์ทั้งระบบ

“‘พงศ์พร’ ตั้งคณะทำงานทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษามี ‘พระเทพคุณาภรณ์ ‘ เป็นประธาน หวังแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะสง์ทั้งระบบ สอดรับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา”

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคม(มส.)และพศ. ได้ดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะในส่วนของการศึกษาคณะสงฆ์นั้น ขณะนี้พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สำนักเรียน และสำนักศาสนศึกษา ระยะ 4 ปี  ในปี 2561-2565 โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14  ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดเทวราชกุญชร เป็นประธานคณะทำงาน  มีพระเทพปริยัติมุนี  เจ้าสำนักเรียนวัดหงส์รัตนาราม เป็นรองประธาน  และมีคณะทำงานอีก 14 รูป/คน อาทิ พระเทพปริยัติโมลี  เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พระราชสารสุธี ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง  พระราชสารสุธี เจ้าสำนักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระราชปริยัติสุนทร เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา เป็นคณะทำงาน

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า คณะทำงานชุดดังกล่าวมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สำนักเรียน สำนักศานศึกษา เนื่องจากกองพุทธศาสนศึกษา ได้รับมอบหมายจากพศ.ให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัด 2 ประเด็น คือ 1.ร้อยละของพระภิกษุ สามเณร ที่สอบผ่านนักธรรม 2.จำนวนโรงเรียน สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา นำร่องที่ได้รับการนำมาตรฐานไปปรับใช้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือการจัดทำโรดแม็ประยะ 4 ปี การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น จึงต้องมีการตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าว เพื่อยกร่างจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามตัวชี้วัดดังกล่าว

“คณะทำงานชุดดังกล่าวจะมีการประชุมทำแผน รวมถึงรับฟังสภาพปัญหาของโรงเรียน สำนักเรียน และสำนักศาสนศึกษาคาดว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้ จากนั้นจะนำสภาพปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งหมดมาดำเนินการจัดทำแผนทั้งเรื่องการบริหารโรงเรียน หลักสูตร  จำนวนนักเรียน คุณภาพของครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะสงฆ์ อย่างไรก็ตาม หากคณะสงฆ์และกองพุทธศาสนศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพระยะ 4 ปี เสร็จสิ้น ก็จะใช้สอดรับร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่อยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง”รองผอ.พศ.กล่าว

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*