พิษณุโลกพร้อมสอบ NT ป.3 ‘7 มี.ค.’นี้

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พิษณุโลก เขต 2 กล่าวเป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ การประเมินความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นป.3 ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการวางแผน แก้ไข และพัฒนานักเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเตรียมการวางแผนการสอน สำหรับการสอบโอเน็ตในระดับชั้นป.6 ต่อไป โดยสพป.พิษณุโลก เขต 2 กำหนดการสอบในวันที่ 7 มีนาคม จำนวน 24 สนามสอบ มีนักเรียนชั้นป.3 เข้าสอบจำนวน 2,134 คน แยกเป็นห้องสอบปกติ จำนวน 1,718 คน ห้องสอบพิเศษ จำนวน 416

“ขอให้คณะกรรมการที่เข้ารับการประชุมนำผลการประชุมไปขยายผลแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบและครูผู้สอนในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ซึ่งผลการสอบ จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับชาติต่อไป” นายบุญสมกล่าว

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*