มจธ.จับมือกรมการค้าฯมอบใบรับรองคลังสินค้า-ไซโล-ห้องเย็น

ดร.องศา ศักดิ์ทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า มจธ.ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สร้างมาตรฐานธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ผลักดันผู้ประกอบกิจการร่วม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2560” เพื่อประเมินมาตรฐาน เข้มข้นด้วยกิจกรรมวิชาการ ส่งเสริมทำความเข้าใจ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน และเข้าสู่การตรวจประเมิน จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 29 แห่ง หวังยกระดับมาตรฐานคลังสินค้าฯ เทียบเท่าสากล

ทั้งนี้มจธ.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2560 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าภายใน และอยู่ในความดูแลส่งเสริมของกรมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและข้ารับการตรวจประเมินเพื่อได้รับรองมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงาน สร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ

ด้านนายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าภายในเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้ระบบโลจิสติกส์ไทยมีความเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะเพิ่มขีดความในการแข่งขันของประเทศ การดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับสากลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และช่วยให้ผู้ประกอบกิจการตระหนักถึงความสำคัญและพัฒนาการดำเนินงานของตนเองจนได้รับรองมาตรฐานแล้วเกือบร้อยละ 50 ในปัจจุบัน และยังหวังจูงใจผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าภายในเข้าร่วมโครงการเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งหมด ซึ่งเราดำเนินการมาต่อเนื่อง และในปีนี้เรามีผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองเพิ่มอีก 29 แห่ง

ทั้งนี้มจธ. พร้อมที่ร่วมกันผลักดันผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน และสามารถได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้จะพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานที่ใช้อยู่ให้สอดรับกับพ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าภายในที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. โทร. 02 470 9630-4 กรมการค้าภายใน โทร. 0 2547 5422 หรือที่เว็บไซต์ http://mwsc.dit.go.th

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*