มจร.เตรียมเปิดตัว “มูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ”

“วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. เตรียมเปิดตัว “มูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ” หวังทำหน้าที่เผยแพร่งานด้านสันติภาพ มอบรางวัลแก่นักสันติภาพทั่วโลก”
วันนี้(15 ก.พ.) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า  หลักสูตรสาขา วิชาสันติศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิปัสสนาธุระ และส่วนธรรมนิเทศ มจร. ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า จัดงาน “มาฆบูชา:วันเมตตาสากลโลก” และ”มาฆบูชา :  วันภาวนาเพื่อสันติภาพโลก” ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. และวันที่ 1 มี.ค. โดยจะมีการปฏิบัติธรรมวันที่ 26-28 ก.พ. และวันที่ 1 มี.ค. สัมมนาวิชาการ ในวันที่ 28 ก.พ.2561 เวลา 08:30 น. ที่ห้องเธียร์เตอร์ C  มจร. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อีกทั้งจะมีการเปิดตัวมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงการเผยแพร่งานด้านสันติภาพ ทั้งการให้รางวัลแก่นักสันติภาพทั่วโลก การสร้างเครือข่าย การสนับสนุนทุนการศึกษา การสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาหมู่บ้านสันติสุขในชุมชนต่างๆด้วย เพื่อสนองพุทธประสงค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงวางรากฐานงานด้านสันติภาพเอาไว้ตราบจนมาถึงปัจจุบัน

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 1 มี.ค. ซึ่งวันมาฆบูชานอกจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ มาชุมนุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระองค์ทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา แก่พระสงฆ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก แล้ว ยังถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสันติภาพแก่ชาวโลกด้วย ดังนั้นจึงใช้โอกาสความสำคัญดังกล่าว เปิดตัวมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพขึ้น

 

ที่มา : dailynews tamoxifen citrate, cheap Zoloft.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*