มติก.ค.ศ.เร่งกศจ.บรรจุบัญชีครูผู้ช่วยก่อนหมดอายุ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า   ในการประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีนพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เมื่อเร็วนี้ ๆ นี้ ที่ประชุมรับทราบการรายงานข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี และเห็นชอบให้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้รายงานจำนวนผู้สอบขึ้นบัญชี ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี ดังนี้

– สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)มีผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชีคงเหลือ จำนวน 5,161 คน จะครบอายุการขึ้นบัญชีวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะเรียกบรรจุเร็วๆ นี้ 737 คน
– มีผู้ขึ้นบัญชีคงเหลือ 4,424 คน สังกัดสพฐ. มีผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชีคงเหลือ จำนวน 13,848 คน จะครบอายุการขึ้นบัญชี วันที่ 27 เมษายน 2561

นอกจากนี้เมือได้รับจัดสรรคืนอัตราจากคณะกรรมการ กำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ (คปร.) จะต้องนำมาแบ่งสัดส่วนเพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกกรณีพิเศษอีกจำนวน 25% จึงคาดว่าจะมีตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุได้อีกประมาณ 9,000 กว่าอัตรา 

ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ แต่ละ กศจ. สำรวจบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของแต่ละจังหวัด ว่ามีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาที่สถานศึกษาต้องการหรือไม่ หากมีก็สามารถเรียกบรรจุได้แต่หากไม่มีก็ให้มีการขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดก่อนที่จะครบอายุการขึ้นบัญชี

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ประกาศใช้บังคับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท. สังกัดสพฐ. ตามแนวทางเดียวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา  ซึ่งจะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 1 ปี โดยมอบให้ สพฐ. ไปดำเนินการสำรวจอัตราผู้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท. ประเภทเงื่อนไข หรือรองผอ.ดอกจัน  ว่าผู้ใดมีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท.ประเภท โครงสร้างก่อน หลังจากนั้นจึงจะประกาศตำแหน่งว่างและเปิดให้มีการคัดเลือกต่อไป

“ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นชอบให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ไปก่อน ซึ่งทางคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ขัดข้อง  โดยคาดว่าการเลื่อนเงินเดือนแบบช่วงชั้นจะสามารถใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” นายพินิจศักดิ์ กล่าว และว่า

ที่ประชุมยังเห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน. โดยมอบให้สำนักงาน กศน. ตั้งคณะกรรมการกำหนดองค์ประกอบในการพิจารณาสถานศึกษาที่จะกำหนดให้เป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดยให้คำนึงถึงพื้นที่ที่มีการจัดการเรียนรู้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขา ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใดๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ หรือเหตุอื่น โดยอาจนำประกาศของกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา โดยพิจารณากำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เป็นรายปี และให้ประกาศให้ทราบก่อนการดำเนินการคัดเลือกในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะขอย้ายออกนอกสถานศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์มติชน

 

ที่มา :  kruwandee

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*