มทร.พระนครเปิดหลักสูตรบริหารนานาชาติ

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือ University of Applied Sciences Wurzburge-Schweinfurt,FHWS ประเทศเยอรมนี เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ 4 ปี) เริ่มรับนักศึกษาปี 62”

วันนี้ (2เม.ย.) รศ.สุภัทรา โกไสยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)พระนคร กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดยเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ 4 ปี) หรือ Bachelor  of Business Administration Program in International Business ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก University of Applied Sciences Wurzburge-Schweinfurt,FHWS ประเทศเยอรมนี และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมทร.พระนคร ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอน

ด้าน ดร.รัตนาวลี ไม้สัก หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร  กล่าวว่า  ผู้เรียนในหลักสูตรนี้สามารถเลือกรายวิชาและมีแผนการเรียนที่เหมาะสม ทั้งการพัฒนาความรู้ ทักษะการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ให้การเรียนการสอน รู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงทางการค้าและมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจมุมมองของโลกธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างเปิดกว้างมากขึ้น  และเมื่อเรียนจบนักศึกษาจะสามารถไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยหลักสูตรนี้จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562
ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*