มฟล.ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยระดับชาติ

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนพร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ด้านงานวิจัย ให้การต้อนรับพล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาเยือนมฟล. พร้อมให้นโยบายเรื่อง ‘การพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ’พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดพิธีลงความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงอำนวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การศึกษาวิจัยบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เพื่อนำองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาประเทศ

“สำหรับกรอบความร่วมมือที่หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยภาครัฐจำนวน 6 หน่วยงาน เพื่อพัฒนางานวิจัยของมฟล. ที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่นำมาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้หลังจากพิธีลงนามคณะรองนายกรัฐมนตรี ยังได้เยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ มฟล. อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและสวนสมุนไพร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โรงงานผลิตยาสมุนไพร สวนสมุนไพรมหาวิทยาลัย เป็นต้น”นายวันชัยกล่าว

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*