มม.เจ้าภาพแข่งขันโอลิมปิกวิชาการครั้งที่ 12

นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) พร้อมด้วยนาย พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และผู้กี่ยวข้องแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 โดยนายพินิติ กล่าวว่า การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เกิดจากกลุ่มนักวิชาการที่มีความคิดและเชื่อว่าในทุกประเทศมีเยาวชนที่มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นทรัพยากรบุคคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและของโลกร่วมกัน หากจัดให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสมาพบกันและแข่งขันในด้านวิชาการจะเป็นการพัฒนาความสามารถพิเศษทางปัญญาของเยาวชนให้มีความสามารถยิ่งๆ ขึ้น ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะยาว

​นพ.บรรจง กล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาธรณีวิทยาและวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ซึ่งมีความสำคัญต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์บนโลก นับเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญ เฉกเช่นเดียวกับธรณีวิทยาที่มีความสัมพันธ์กัน โลกและอวกาศ หรือธรณีวิทยากับดาราศาสตร์ การที่ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและสาขาที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและมีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งผลให้ในอนาคตประเทศไทยจะได้มีนักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษา การวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกเพิ่มมากขึ้น

 

ที่มา : matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*