มรภ.สงขลา แนะเกษตรกรจัดการดิน-ปุ๋ย

น.ส.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา เปิดเผยว่า คณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ซึ่งดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีแนวคิดยกระดับความรู้ และช่วยให้จัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งที่มีในท้องถิ่น ลดรายจ่าย และสร้างรายได้จากการผลิตผักปลอดสารเคมีให้กับครอบครัว นำไปสู่การพึ่งตนเองบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

ที่มา :  buy clomiphene online, generic zithromax. matichon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax