มรส.ชู ‘มหา’ลัยโปร่งใส สนองนโยบายรัฐบาล’

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏและต่อมาเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มรส.ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน จึงได้จัดการประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของมรส. ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมมาภิบาลและพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยงาน ต่อสาธารณชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดโดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

“1.มรส.จะดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2.ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด 3. สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงผลร้ายและความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น 4. คณะผู้บริหารจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส” ผศ.สมทรง กล่าว

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*