ยอมรับองค์การค้าฯส่งตำราล่าช้า

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ตามที่บอร์ดองค์การค้าของ สกสค. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดหาสำนักพิมพ์เข้ามาจัดพิมพ์หนังสือเรียนที่จะใช้ในปีการศึกษา 2561 แทนโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เสนอตัวเป็นผู้จัดพิมพ์ให้กับองค์การค้าของ สกสค.แล้วแต่ขอถอนตัว โดยให้เหตุผลว่าราคาที่เสนอเข้าร่วมประมูลต่ำไปนั้น ขณะนี้องค์การค้าของ สกสค.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาสำนักพิมพ์อื่นเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้แล้ว ซึ่งการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวทางบอร์ดองค์การค้าของ สกสค. ได้เน้นย้ำให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 ของกระทรวงการคลัง ข้อ 9 ที่ระบุว่า กรณีหน่วยงานรัฐมีโรงพิมพ์ของตัวเองแต่มีงานพิมพ์จำนวนมากเกินขีดความสามารถ ก็สามารถให้หน่วยงานรัฐจัดจ้างหน่วยงานนอกให้จัดพิมพ์ในส่วนที่เกินได้ ซึ่งบอร์ดองค์การค้าของ สกสค.ได้พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าการจัดพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าวจะเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้

“ยอมรับว่าการจัดส่งหนังสือเรียนอาจจะเกิดความล่าช้า เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ แต่องค์การค้าฯจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.อย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เสร็จสิ้นก่อนเปิดเทอมก็จะมีการทยอยส่งไปก่อน” ผอ.องค์การค้าฯ กล่าว

ต่อข้อถามว่า จะมีการขึ้นแบล็กลิสต์โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯที่ทำให้องค์การค้าฯเกิดความเสียหายหรือไม่ นายพินิจศักดิ์กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายขององค์การค้าฯหรือไม่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*