คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 25 ธ.ค. 2560 – 16 มี.ค. 2561

รอบ 2 กลุ่ม 1 – นักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
– นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง
– นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือเป็นบุตรของข้าราชกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือเป็นบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลิก ระเบียบการ

รอบ 2 กลุ่ม 2 นักเรียนโรงเรียนทีไม่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คลิก ระเบียบการ