ร.ร.วัดท่าควาย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พัทลุง เขต 2 เปิดเผยภายหลังเยี่ยมห้องเรียนดูการจัดการเรียนการสอนพร้อมให้กำลังครู และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง มีนางจินตนา ขุนแก้ว ครู และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ว่า ได้เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหาร จุดเด่นของโรงเรียนวัดท่าควายเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ภายใต้อัตลักษณ์ไหว้สวย รักษ์วัฒนธรรมไทยส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โรงเรียนปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยนักเรียนจะนำปิ่นโตไปทำบุญถวายพระที่วัดท่าควายเป็นประจำทุกวันจันทร์ บริเวณรอบๆ โรงเรียนปลูกกล้วยน้ำว้า และกล้วยไข่ ซึ่งโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจริง เน้นทักษะกระบวนการทั้งใน และนอกห้องเรียน ซึ่งกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จะสอนให้นักเรียนทำกล้วยฉาบ กล้วยเชื่อม เพื่อให้นักเรียนบริโภค และหากเหลือจากบริโภคก็จะนำไปจำหน่ายในชุมชน และตลาดนัดนักเรียน สำหรับกล้วยสุกจะให้นักเรียนทานทุกคน ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสนองนโยบายโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเด็กไทยแก้มใสเพื่ออาหารกลางวัน

“นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมขยะสร้างสรรค์คัดแยกขยะ โดยนำขวดน้ำพลาสติคมาปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ใบบัวบก ผักชีฝรั่ง นับเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” นายสุวรรณ กล่าว

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax