วธ.เร่งปรับปรุงกฎหมาย 4 ฉบับ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ประชุมการวิเคราะห์และปรับปรุงทบทวนการพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยมีผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายของวธ. เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำร่างพ.ร.บ. 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(ฉบับที่..) พ.ศ. …ปรับปรุงเพื่อรองรับพันธะกรณีระหว่างประเทศที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้าส่งออกและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1970 2.ร่างพ.ร.บ.หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. …ผลักดันหอสมุดแห่งชาติเป็นองค์กรหลักระดับชาติทำหน้าที่เป็นแหล่งจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรักษามรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติ 3.ร่างพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์(ฉบับที่..) พ.ศ. …แก้ไขและเพิ่มเติม อาทิ กำหนดให้มีกองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในสป.วธ.เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยและ 4.ร่างพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ(ฉบับที่..) พ.ศ. …แก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากสวธ. ทำหน้าที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย พัฒนาและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายวีระ กล่าวอีกว่า ในส่วนร่างพ.ร.บ.โบราณสถานฯ และร่างพ.ร.บ.หอสมุดแห่งชาติฯ ขณะนี้ศก.ได้จัดทำเนื้อหาร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับรวมถึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยได้นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงร่างพ.ร.บ. รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ศก.จะเสนอร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่อวธ.เพื่อนำเสนอรัฐบาลภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

 

ที่มา :  matichon

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*