วธ.เล็งประกาศต้นไม้ ‘รุกขมรดก’ เพิ่มอีก 63 ต้น

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยมีผู้แทนสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และหอการค้าจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมที่โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) 8 จังหวัด ร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นไม้ที่อยู่ในโครงการรุกขมรดกแห่งแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านโครงการต่างๆ ของ วธ. โดยจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดพื้นที่ดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งในส่วนของโครงการรุกขมรดกแห่งแผ่นดินฯที่วธ.ได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 65 ต้นทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายช่วยสำรวจต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่มีคุณค่าและมีอายุกว่า 100 ปี และเสนอมายังวธ. โดยได้ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดทำแบบฟอร์มเสนอและเว็บไซต์โครงการรุกขมรดกแห่งแผ่นดินฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้เสนอต้นไม้เพื่อให้วธ.พิจารณาขึ้นทะเบียน

รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าวอีกว่า ปีนี้ วธ.จะประกาศต้นไม้ในโครงการรุกขมรดกแห่งแผ่นดินเพิ่มอีก 63 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งขอความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการถนนสายต้นไม้ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด โดยขอให้แต่ละจังหวัดปลูกต้นไม้ในถนน 1 สาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*