ศน.ดึง 54 ร.ร.ฝึกสวดโอ้เอ้วิหารราย

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ศน. จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการ ฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ วัดราชสิทธาราม โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา คณะครูและ นักเรียนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย จำนวน 54 แห่ง ทั้งนี้โครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย โดยมี 3 กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ 1. การฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย 2.การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศเข้ารับรางวัลและเข้าไปสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา ราม ในพระบรมมหาราชวัง ในเทศกาลเข้าพรรษา และ3. กิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย เพื่อนานักสวดจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าไปร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในเทศกาล เข้าพรรษา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 12 โรงเรียน คือ เข้าพรรษา กลางพรรษา และออกพรรษา

รองอธิบดีศน.กล่าวต่อว่า การสวดโอ้เอ้วิหารรายนั้น มีขึ้นในสมัยอยุธยา ปีพุทธศักราช 2025 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งพระมหาชาติคาหลวงขึ้น 13 กัณฑ์ เพื่อใช้สวดในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วิหารใหญ่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในการสวดครั้งนั้นจะคัดเลือกเฉพาะนักสวดที่เป็นราชบัณฑิต คือ ผู้ที่มีความสามารถ ในการสวด สามารถออกเสียง แบ่งวรรคตอนถูกต้อง รู้ความหมายของคา และมีน้าเสียงไพเราะ รวมทั้งมีกลเม็ดหรือ ลูกไม้ในการอ่านเท่านั้น นักสวดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับคัดเลือกเข้าไปสวดในวิหารใหญ่เฉพาะพระพักตร์ของ พระเจ้าอยู่หัวจานวน 3 ชุด ชุดละ 4 คน เพื่อสับเปลี่ยนกัน ส่วนผู้ที่ไม่มีความสันทัดในการสวดก็จะได้แต่สวดอยู่ตาม ศาลาที่รายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีสรรเพชญ์ ผู้คนในสมัยนั้นจึงเรียกนักสวดที่ยังต้องฝึกสวดอยู่ว่าโอ้เอ้ศาลารายหรือ โอ้เอ้วิหารราย

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax