ศน. อบรมผู้สอนศาสนาอิสลาม

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า ศน.ร่วมกับสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมผู้สอนประจำศูนย์ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21กุมภาพันธ์ เพื่อส่งเสริมผู้สอนได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้การจัดการศึกษา หลักสูตร และเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทำให้เยาวชนผู้เรียนเกิดความสนใจและมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางศาสนามากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีคุณธรรมและเกิดความสันติสุขที่ยั่งยืน และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้สอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 160 คน เข้าร่วมในการอบรม

อธิบดีศน. กล่าวต่อว่า ศน.กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ซึ่งมีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 884 ศูนย์ ในพื้นที่ 33 จังหวัด เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านศาสนาแก่เยาวชนชาวไทยมุสลิม ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมและถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านศาสนาและการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามแนวทางในแต่ละศาสนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*