ศมส.ชูวิจัยกรุงธนบุรีต้นแบบข้อมูลพัฒนาบ้านเมือง

“‘พีรพน’ ชูวิจัยกรุงธนบุรี ต้นแบบฐานข้อมูลมานุษยวิทยาใช้ศึกษาพัฒนาบ้านเมืองในอนาคต ยกจุดเด่นความหลากหลายทางวัฒนธรรม 10 ชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี พร้อมเผยข้อมูลพบระบบคมนาคมส่งผลให้ชุมชนเปลี่ยนแปลง ”

วันนี้(16 ก.พ.)นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ช่วงเวลาระหว่างเดือนธันวาคม ปี2560 – เดือนธันวาคม ปี2561 เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้สถาปนาขึ้นเมื่อ ปี2310 นั้น ศมส.ได้รับมอบหมายจากวธ.ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ธนบุรี ซึ่งจากการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม2560 มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก พบว่า พื้นที่ธนบุรี มีกลุ่มคนมากกว่า 10ชาติพันธุ์ อาทิ ชุมชนชาวคริสต์ ชุมชนชาวมุสลิม ชุมชนชาวพุทธ  ที่มีความแตกต่างวัฒนธรรมแต่อยู่รวมกันได้ด้วยความสามัคคี  ขณะเดียวกันศมส.ได้จัดทำเส้นทางการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามายังกรุงธนบุรี หรือแมพปิ้ง(mapping)ชาติพันธุ์ เพื่อศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของกรุงธนบุรี เช่น การขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเส้นทางสัญจรทางเรือในอดีต ส่งผลให้คลองขุดดังกล่าวกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน การสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายผู้คนจากภาคใต้มาตั้งถิ่นฐาน รวมถึงการตัดถนนในย่านฝั่งธนส่งผลให้ชุมชนที่หันหน้าเข้าหาแม่น้ำ ลำคลอง เปลี่ยนเป็นมาตั้งชุมชนริมถนน  เป็นต้น

นายพีรพน กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2561  ศมส. ดำเนินการศึกษาวิจัยกรุงธนบุรีอย่างต่อเนื่อง  โดยร่วมมือกับนักวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ศึกษาในมิติทางมานุษยวิทยา รวมทั้งสร้างเครือข่ายและพื้นที่ทางวิชาการให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี  โดยงานวิจัยกรุงธนบุรี มีแผนแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2561 จากนั้นจะนำผลการศึกษาวิจัยมานำเสนอในการประชุมวิชาการในการฉลอง 250 ปีกรุงธนบุรี ที่สำคัญศมส.คาดหวัง จะให้ข้อมูลวิจัยดังกล่าว เป็นฐานต่อยอดการพัฒนาเมืองย่านฝั่งธน ทั้งด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนื่องจากพื้นที่ฝั่งธนมีวัดวาอารามสำคัญเป็นจำนวนมาก  รวมถึงเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเมืองไม่ให้กระทบวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของกรุงธนบรี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่กู้บ้านเมืองจนร่มเย็นเป็นสุขถึงทุกวันนี้

“นอกจากงานศึกษาวิจัยกรุงธนบุรีแล้ว ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 ศมส.ยังได้จัดเสวนาเรื่อง ธนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง: มองผ่านชีวิตคนและชุมชน ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยจะมีการนำเสนอความก้าวหน้าในการค้นพบข้อมูลด้านมานุษยวิทยา โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงธนบุรี ที่มาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมมานำเสนอ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้เห็นว่า กรุงธนบุรีในอดีตเป็นอย่างไร ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน และอนาคตจะเป็นเช่นไรอีกด้วย”ผอ.ศมส.กล่าว

 

เครดิต : dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*