ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.12-16มี.ค.61

 

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ ไม่จำกัดเพศ คุณวุฒื ม.6 – ปวส. ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2. เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร
3. มีอายุ 18  ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
4. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า – ปวส. ไม่จำกัดสาขา
5. ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
10. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

กำหนดการรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 12 – 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สมัครที่ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย 127 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*