สพฐ.จัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน” โดยมีนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ทั้งนี้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต และสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี เพื่อนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ 1 ถึงที่ 3 จากการแข่งขันในระดับภาคทั้ง 4 ภูมิภาค มานำเสนอและแข่งขันทักษะฝีมือใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกว่า 700 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เพื่อให้มีทักษะในระดับการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าได้ พร้อมสามารถสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วย

นพ.อุดม กล่าวว่า ขอชื่นชมสพฐ.และคณะกรรมการจัดงาน ที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปหัตถกรรมของไทย ความเป็นชาติไทย อันได้แก่ วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ ที่มีความประณีตสวยงาม แสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยน สร้างสรรค์ สืบสานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรม ที่มีผู้สร้างสรรค์ให้ปรากฏในวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย รวมถึงการนำศิลปะไปใช้เพื่อประกอบอาชีพการงาน ทั้งงานจักสาน งานทอ งานปั้น งานแกะสลัก รวมถึงดนตรีและนาฏศิลป์ทุกแขนง

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*