สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6 21มี.ค.-4เม.ย.61

สำนักงานบริหารบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

  1. นักการภารโรง งานธุรการและบัญชีพัสดุ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนปี 3 สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
  2. นักการภารโรง ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30-40 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนปี 3 สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
  3. พนักงานขับรถ สถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา
    วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 45 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนปี 3 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีใจรักงานบริการ และไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
  4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 35 ปี ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี หากเป็นผู้ที่เคยผ่านงานให้นำหลักฐาน
    การรับเงินเดือนครั้งสุดท้ายและคำสั่งให้ออกจากเจ้าหน้าที่มาแสดง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สุวฑฺฒโน ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครสอบ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2251 7853-6 ต่อ 2306

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*