สภาวิชาชีพยื่นศาลรัฐธรรมนูญตี”ก้าวก่าย”

“สภาวิชาชีพเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความประเด็น“ก้าวก่าย” ขณะที่ “หมออุดม”ไม่ขัดตัด“ก้าวก่าย” ย้ำแนบข้อเรียกร้องสภาวิชาชีพให้กฤษฎีกา-สนช.พิจารณาแล้ว “สุชัชวีร์ ”ชี้มองอนาคตเป็นหลัก”

วันนี้( 7 พ.ค.) จากกรณีที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 สาขา เรียกร้องให้มีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กระทรวงการอุดมศึกษา ในประเด็นบทบาทของสภาวิชาชีพในการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ.ได้ยึดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ที่ห้ามสภาวิชาชีพก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นั้น ดร.กมล ตรรถบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า สภาวิศวกรได้หารือกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ถึงผลกระทบที่ห้ามสภาวิชาชีพเข้าไปร่วมจัดการศึกษา โดยไม่ให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรและปริญญา แต่ให้จัดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วย และจะทำหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้พิจารณาตีความคำว่า “ก้าวก่าย”ว่า มีความหมาย ขอบเขตอย่างไร

ผศ.ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ตนอ่านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว เห็นว่าผู้ร่างกฎหมายไม่รู้จักบทบาทภารกิจของสภาวิชาชีพและมีอคติ ทั้งนี้กฎหมายของสภาวิชาชีพทุกแห่งกำหนดให้สภาวิชาชีพคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งต้องยอมรับว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งจัดการศึกษาในเชิงพาณิชย์ หากสภาวิชาชีพไม่เข้าไปคุ้มครองผู้เรียนตั้งแต่แรกเด็กเรียนจบแต่สอบขอรับใบประกอบวิชาชีพไม่ได้ จะเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลาของเด็ก

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนไม่มีปัญหาในประเด็นที่ว่าจะตัดหรือไม่ตัดมาตราที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ โดยหลักการสภาวิชาชีพมีหน้าที่กำหนดมาตรฐาน องค์ความรู้ และ สมรรถนะของวิชาชีพ รวมถึงจัดการทดสอบเพื่อได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ขณะที่หน้าที่เปิดหลักสูตร รับรองหลักสูตร และรับรองปริญญาบัตรเป็นของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะต้องยึดตามมาตรฐานของวิชาชีพอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามตนไม่มีอำนาจในการปรับปรุงแก้ไขร่างดังกล่าว แต่ในขั้นตอนการเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณา ได้มีการแนบความเห็นของสภาวิชาชีพไปด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวว่า ตนเข้าใจว่าแต่ละองค์กรต้องทำหน้าที่ตามบทบาทของตัวเอง และเชื่อว่าทุกองค์กรก็หวังดีกับประเทศชาติจริง ๆ แต่อยากให้ทุกคนตระหนักและมองว่า 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ซึ่งในอนาคตโลกจะเป็นพหุสาขาที่มีการรวมทุกสาขาเข้าด้วยกัน ดังนั้นต้องเป็นยุคการเปิดกว้าง เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ถ้าเรายังใช้อะไรเดิม ๆ หรือบริบทเดิม อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการอยู่รอดของประเทศ อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกฝ่ายรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และมองอนาคตของชาติเป็นหลัก ส่วนที่สภาวิชาชีพจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาตีความคำว่า “ก้าวก่าย” นั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้
ที่มา :  dailynews clomid buy online, buy clomid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax