สมศ. อบรมคุณภาพผู้ประเมินฯ

รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. พยายามพัฒนาคุณภาพของผู้ประเมินภายนอกให้มีครบทั้งความรู้ในบทบาทผู้เชี่ยวชาญเชิงคุณภาพ มีทักษะการเก็บข้อมูลประจักษ์ มุ่งประเมินเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์ ช่วยค้นหานวัตกรรมของสถานศึกษา สามารถให้ข้อเสนอแนะได้หลากหลาย และชี้ทิศการพัฒนาในสถานศึกษาให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัด ที่สำคัญจะต้องไม่ร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเกินความจำเป็นจากสถานศึกษานอกเหนือเอกสารที่เกิดจากการปฏิบัติงานปกติ

ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวต่อว่า หลักสูตรการอบรม สมศ. เข้มงวดในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ประเมินภายนอกทุกคนจะต้องเข้าใจบทบาทและการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม โดย สมศ. ได้จัดทำคลิปวีดิโอฉายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและได้เห็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษา เช่น ต้องทำการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยตนเอง มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนหรือแก่ชื่อเสียงของ สมศ. ไม่รับและไม่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รักษาความลับของส่วนบุคคลและสถานศึกษา ไม่แสวงหผลประโยชน์สำหรับตัวเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

“จากข้อร้องเรียนทั้งสามรอบที่ผ่านมา สมศ. ได้วางแผนควบคุม กำกับและติดตามพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน เช่น ระหว่างการประเมินผู้ประเมินไม่สามารถพาผู้อื่นไปลงพื้นที่ด้วย หรือหาตัวแทนไปลงประเมินแทน หากสถานศึกษาพบว่าผู้ประเมินไม่ตรงกับรายชื่อผู้ประเมินที่ สมศ. จัดส่งไปสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกเข้ามา สมศ. จะดำเนินการตรวจสอบตามระบบเป็นขั้นเป็นตอน และส่งคนลงพื้นที่ค้นหาความจริง หากพบว่าผู้ประเมินภายนอกมีความผิดจริง จะดำเนินการตามมาตรการลงโทษเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ตักเตือน ภาคทัณฑ์ และยกเลิกใบอนุญาตผู้ประเมินภายนอก ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสามรอบจะมีการดำเนินการทั้ง 3 ลักษณะ และมีเพียงรายเดียวที่ยกเลิกใบอนุญาตไป”ผอ.สมศ.กล่าว

 

ที่มา : matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*