(สมัครออนไลน์)ธอส.รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 15อัตรา บัดนี้-17เม.ย.61

ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี  ศูนย์ป้องกันการทุจริต

คุณสมบัติทั่วไป

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
    ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่งว่างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. พนักงานประเมินหลักทรัพย์อาวุโส(เกรด 6-7) ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ จำนวน 11 อัตรา
(1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
(2) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรผู้ประเมินหลัก ยังไม่หมดอายุ)
(4) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
(5) มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส(เกรด 5-8) ส่วนพัฒนาระบบบัญชีและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
(1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี
(2) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(3) มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 9 -10) จำนวน  1 อัตรา
(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
(2)อายุไม่เกิน  40  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(3)ประสบการณ์ทำงาน
– ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง) ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 7 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ด้านวิชาชีพ Fraud (ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือด้าน  การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต) ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า  5 ปี
(4)หากมีใบประกาศนียบัตร ทางด้าน Project Management หรือ Cobit Certify หรือ ISO 27001 หรือ IT Service หรือ AML หรือ กฎหมาย หรือ อาชญาวิทยา หรือ นิติวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 6 – 8) จำนวน 1 อัตรา
(1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สถิติ/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
(2) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ประสบการณ์ทำงาน
–  ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)
(3) ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 5 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3 ปี
– ด้านวิชาชีพ Fraud (ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือด้านการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต) ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

5. พนักงานป้องกันการทุจริต (เกรด 5) จำนวน 1 อัตรา
(1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
(2) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ประสบการณ์ทำงาน
– ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)
(3) ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 2 ปี
– ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 เมษายน พ.ศ. 2561  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*