“สมเด็จสังฆราช” ทรงย้ำเจ้าอาวาสสนองพระราโชบายร.10

“สมเด็จพระสังฆราช ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ปี2561 จำนวน 269 วัด พร้อมประทานพระโอวาททรงเน้นย้ำเจ้าอาวาสสนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พัฒนาความรู้ คุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักใจประชาชน”

ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 269 วัด จากนั้นสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทว่า  ขอเน้นย้ำต่อเจ้าอาวาสถึงพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่คณะสงฆ์ว่า พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย ซึ่งถือเป็นคติเตือนใจที่สำคัญ ทั้งยังสอดคล้องกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง อัตถะ 3  คือ 1.อัตตัตถะ ประโยชน์ตน 2.ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อื่น และ3. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย หรือ ประโยชน์ร่วมกัน หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีปณิธานร่วมกันในการสนองพระราโชบายดังกล่าว ตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตน ให้มีคุณภาพ มั่นคงในพระวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ปกครองพระ เณร ให้สามัคคีกัน ประพฤติปฏิบัติตนในพระวินัย รวมทั้งตามกฎหมาย ขณะเดียวกันต้องรู้จักเกื้อกูลประโยชน์ส่วนรวม สั่งสอนผู้ที่อยู่ในปกครอง รวมไปถึงคนทั่วไป ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย และจะส่งผลให้อยู่ท่ามกลางศรัทธาสืบไป

 

ที่มา : dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*