สอศ.ปูพรมขยายผลโครงการ “EchoVE

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกขยายผลโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’ ต่อยอดจัดอบรมเข้มครูนักเรียนอาชีวะ 428 แห่งทั่วประเทศ พร้อมโชว์ห้องเรียนไฮเทคยกเป็นศูนย์ภาษาอังกฤษอาชีวะ 23 แห่งในสถานศึกษาสังกัดสอศ.”

วันนี้ (19 มี.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงข่าวเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกขยายผลโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’  โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะจะทำให้เด็กอาชีวะศึกษารักในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และฝึกฝนศัพท์ทักษะวิชาช่าง  โดย ศธ. มีภารกิจในการผลักดัน และขับเคลื่อนการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัยและเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาต่อ และ ประกอบวิชาชีพ เพื่อปรับให้การศึกษาไทยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่เรียกได้ว่าระบบดิจิตอลเข้ามาแทนที่ปัจจัยหลายๆ อย่าง จนทำให้วิถีเดิมของการศึกษาและการดำรงชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการจึงวางนโยบายให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่เหมาะสม และเอื้อต่อการสอน การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น โดยอาชีวศึกษาเป็นอีกภาคส่วนสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่สำคัญที่จะผลิตบุคลากรคุณภาพของประเทศ

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า โครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล เป็นโครงการระยะที่ 2 ซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่องของ สอศ.ที่สอดรับกับนโยบายของ ศธ.ที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพจริงของนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศผ่านหลักสูตรและการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อให้ครูและนักเรียน รวมถึงบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในสถาบันมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามนโยบาย โดยแบ่งแผนงานออกเป็น 4 แผน คือ 1.การจัดอบรมครูนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 428 แห่ง ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 130,000 คน เพื่อกระจายการเข้าถึงและสร้างมาตรฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ 2. การสร้างศูนย์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอาชีวะที่ชื่อ ‘ห้องเรียน Echo VE’ จำนวน 23 แห่งในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 3.การจัดการประกวดและแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและมุมมองใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และ 4.กิจกรรมการสื่อสารกับสังคมโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการที่สอศ.ได้ดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาระดับทักษะฝีมือได้มีทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

SEqqnV.jpg

“สำหรับโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล ระยะที่ 2’ สนับสนุนและผลักดันการใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสอศ.อย่างเป็นรูปธรรมที่มาพร้อมการจัดอบรมครูและนักเรียนอย่างเข้มข้น ห้องเรียน      Echo VE และการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท และการศึกษาดูงานที่สิงคโปร์ โดยสามารถเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่www.echove.org “ เลขาธิการ กอศ.
ที่มา :  dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*