สอศ.ผุด EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล เพิ่มศักยภาพ น.ศ.สู่ไทยแลนด์ 4.0 (คลิป)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปฏิบัติการเชิงรุกขยายผลโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’ ต่อยอดจัดอบรมครู และนักเรียนอาชีวะ กว่า 428 แห่งทั่วประเทศ และเตรียมใช้แอพพิลเคชั่น EchoVE (เอคโค่ วี) ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ถือเป็นการปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของอาชีวศึกษา พร้อมจัดการแข่งขันชิงทุนการศึกษา และดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท เพื่อจูงใจเด็กอาชีวะฝึกภาษาอังกฤษ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ โครงการ EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล เป็นโครงการระยะที่ 2 ซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่องของ สอศ.ที่สอดรับกับนโยบายของ ศธ.ที่ต้องการผลักดัน และส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถาบันอาชีวะ ให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพจริงของนักเรียนในอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยแบ่งแผนงานออกเป็น 4 แผน คือ 1.การจัดอบรมครู และนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อกระจายการเข้าถึง และสร้างมาตรฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ 2.สร้างศูนย์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอาชีวะ ชื่อ “ห้องเรียน Echo VE” จำนวน 23 แห่ง ในสถานศึกษาสังกัด สอศ.ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 3.การจัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับสถานศึกษา มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ และมุมมองใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษที่ทันสมัย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และ 4.กิจกรรมการสื่อสารกับสังคม โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการที่ สอศ.ได้ดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

“ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นโครงการ EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล โครงการนี้จะพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็ก เพื่อให้เด็กไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบัน EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล เป็นโครงการระยะที่ 2 ที่จะเริ่มจากการอบรมในครู 1,200 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 5 จำนวน 130,000 คน ใน 9 สาขาวิชา โดยมีห้องเรียน Echo VE จำนวน 23 แห่ง มีวิทยากรประจำศูนย์ และมีกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กภูมิใจ รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ควรภูมิใจ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*