สั่งปิด 56 หลักสูตร 10 ม.เอกชน

สั่งปิด 56 หลักสูตร 10 ม.เอกชน

เลขากกอ.เผยได้ขอให้ม.เอกชน 10แห่งที่มีปัญหาหลักสูตร ปิด 56 หลักสูตรพร้อมงดรับนักศึกษาอีก 22 หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 พร้อมตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตรที่เปิดรับ

     หลังจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)ได้เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน10 แห่งที่มีปัญหาหลักสูตรรวมแล้ว 98 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร และหลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,2.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่3.มหาวิทยาลัยปทุมธานี4.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
       5.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 6.วิทยาลัยทองสุข7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม8.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาจ.พระนครศรีอยุธยา
9.สถาบันรัชต์ภาคย์ และ10.มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี ไปแล้วนั้น       ล่าสุด  ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกมาชี้แจงถึงหลักสูตรเถื่อน ไร้มาตรฐาน ว่า 10 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่สกอ. ลงไปสอบทานข้อมูล (หลายแห่งให้ความร่วมมือเข้าชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว)
     แบ่งเป็น หลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง 78 หลักสูตร ที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ใน 5 สถาบัน ได้รับความร่วมมือจากสภามหาวิทยาลัย ขอปิดหลักสูตรไปแล้ว 56 หลักสูตร เหลือ 22 หลักสูตร ซึ่งสกอ. ขอให้งดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
       นอกจากนั้น ในจำนวนดังกล่าว พบว่ามี 2 หลักสูตรที่ยังเปิดการเรียนการสอน ซึ่งสกอ. จะลงไปตรวจสอบ เพราะขอให้งดรับนักศึกษาไม่ได้ขอให้ปิดหลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะเปิดสอนนักศึกษาให้จบการศึกษาก่อน รวมทั้ง ในมี 3 หลักสูตรขอเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
      “ส่วน อีก 20 หลักสูตร ใน 8 มหาวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานนั้น สภามหาวิทยาลัย ขอปิดไปแล้ว 3 หลักสูตร แจ้งให้งดรับนักศึกษา 3 หลักสูตร แก้ไขหลักสูตรตามเอกสาร 9 หลักสูตร รอดูการดำเนินการ 5 หลักสูตร โดย 2 ใน 5 หลักสูตรมีปัญหาจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพกำหนด โดยรับนักศึกษาเกินกว่าที่สภาวิชาชีพกำหนด”เลขาธิการกกอ.กล่าว
      สำหรับ 20 หลักสูตรในที่ตั้ง 8 มหาวิทยาลัย ที่มีปัญหา มี ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) , หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร5ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556),หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร5ปี)(หลักสูตรปรับปรุง2558) ,หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

nolvadex for sale, generic Zoloft.

          2.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
      3.มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556), หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฎศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
        4.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555), หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
       5.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555), หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
     6.วิทยาลัยทองสุข 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
    7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
     และ8.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
     ซึ่งในส่วนที่สกอ.สั่งงดรับนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีที่ไหนสั่งงดรับนักศึกษาหรือทีไหนปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากยังไม่ได้นำข้อสรุปดังกล่าวเข้าที่ประชุมกกอ.รับทราบ
    อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยที่หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น และมีการสั่งงดรับนักศึกษา ในปี 2559 และปี 2560 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่ประสบปัญหาอย่างแน่นอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สกอ.กำหนดภายใน 6 เดือน
    เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ แต่นักศึกษาต้องตรวจสอบหลักสูตรที่ตัวเองเรียน จะได้แน่ชัดว่าหลักสูตร สถาบันการศึกษาที่ตนเองจบนั้น มีคุณภาพมาตรฐาน จบออกมาไม่โดนลอยแพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึก 25-04-2560  รูปภาพจาก : pixabay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax