องค์การค้าฯปรับปรุงตำราใหม่ ทันใช้เปิดเทอม

องค์การค้าของ สกสค. จับมือ สสวท. ปรับปรุงหลักสูตรหนังสือเรียนใหม่ ทั่วถึงทั่วไทย ทันใช้เปิดเทอม ปีการศึกษษ 2561 เนื้อหาสาระอ่านเข้าใจง่าย พิมพ์ 4 สีสวยงาม

           นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ร่วมมือกับ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงข่าวเรื่อง “หนังสือเรียนวิทย์ คณิต สสวท. ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั่วถึงทั่วไทย ทันใช้เปิดเทอม” วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

นายพินิจศักดิ์ กล่าวว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานที่ได้ดำเนินการร่วมกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา จัดทำตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง พัฒนาและจัดทำต้นฉบับหนังสือและสื่อต่างๆ

          ส่วน องค์การค้าของ สกสค. มีหน้าที่ในการผลิตหนังสือเรียนให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียน และจัดจำหน่ายหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภายใต้การควบคุมราคาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้อนุมัติราคาหนังสือแบบเรียนไว้ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานราคาหนังสือ ซึ่งองค์การค้าของ สกสค. มั่นใจว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม และเป็นการถ่วงดุลราคาหนังสือในตลาดสื่อเสรี เพื่อให้มีการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า

          สำหรับหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่ใช้ในปีการศึกษา 2561 นี้ จะเริ่มใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามลำดับ จำนวน 32 รายการ และมีหนังสือที่เตรียมพร้อมออกสู่ตลาดอีกมากมาย รูปเล่มมีขนาดเหมาะสม ออกแบบอย่างสวยงามเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

อีกทั้ง เนื้อหามีจุดเด่นและสาระสำคัญ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย จัดพิมพ์ 4 สี สวยงามตามอัตลักษณ์ของหนังสือ สสวท. ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

          ในการจัดจำหน่ายหนังสือเรียนฉบับปรับปรุงหลักสูตรใหม่สำหรับปีการศึกษา 2561นี้ เนื่องจากองค์การค้าของ สกสค. มีร้านเครือข่ายศึกษาภัณฑ์พาณิชย์จังหวัด ถึง 96 แห่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดส่งหนังสือเรียนไปยังผู้เรียน สถานศึกษา ได้ทันก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อย่างแน่นอน

ที่มา :  komchadluek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*