“เจ้าคุณธงชัย” จับมือคาทอลิกสอนจีน

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามฯ ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดเผยว่า สถาบันขงจื่อฯ ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญและบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผอ.โรงเรียนฯ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาต่อประเทศจีน ทั้งนี้ หลังลงนามความร่วมมือได้มีการประชุมร่วมกัน สรุปว่า จะมีการจัดตั้งห้องเรียนระบบออนไลน์ โดยร่วมมือกับโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย, สันติราษฎร์วิทยาลัย, ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ที่สำคัญจะมอบให้โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เป็นสนามสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาจีน HSK และ HSKK ซึ่งจะรองรับการสอบภาษาจีนของนักเรียนนักศึกษาในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
พระพรหมมังคลาจารย์กล่าวต่อว่า โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีเป็นโรงเรียนคาทอลิก มีนักเรียน 1,300 คน เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6 มีการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น มั่นใจว่าภายใน 1 ปี การเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนจะพัฒนาขึ้นแน่นอน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*