เทศบาลนครนนทบุรี รับสมััครงานไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี 12ก.พ.-5มี.ค.61

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำเเหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 เพื่อปฎิบัติตามภารกิจเเละอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท

– มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
– มีคุณวุฒิปริญญาตรีในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติด ต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4. ผู้ช่วยครู (พลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

5. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
-มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

6. แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
-มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป
7. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท

-มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

8. ภารโรง จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท
-มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครหรือดาวโหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที 5 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 12.00 น. พักเที่ยงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. และเริ่มสมัครช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ที่มา :  thaijobsgov tamoxifen, order Zoloft.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax