เร่งสร้างพระวิทยากรจัดค่ายคุณธรรม

“พศ.เร่งจัดค่ายคุณธรรมสร้างพระวิทยากร เพื่อพัฒนาคนดีให้สังคม คนเก่ง มีศักยภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ”

วันนี้( 7 พ.ค.)ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีสถานศึกษาต่างๆ นำนักเรียน นิสิต นักศึกษา มาเข้าค่ายคุณธรรม ที่ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวนรวมมากกว่า 10,000 คน แต่ยังไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนพระวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑลไว้เลย มีการจัดค่ายคุณธรรมแต่ละครั้งก็ต้องไปนิมนต์พระวิทยากรมาจากวัดต่างๆ อีกทั้งปัจจุบันพระวิทยากรก็มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอ ในการจัดอบรมค่ายคุณธรรม ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จึงจำเป็นต้องสร้างพระวิทยากรค่ายคุณธรรมขึ้นเอง และให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นพระวิทยากรค่ายคุณธรรมพุทธมณฑล ါเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชน ในการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน

” ในปี 2561 มีแผนที่จะสร้างพระวิทยากรไม่ต่ำกว่า 100 รูป รวมทั้งพัฒนาพระวิทยากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา เทคนิคที่ทันสมัย และมียุทธวิธีในการอบรม โดยพระภิกษุสงฆ์ ที่จะมาเข้ารับการอบรมเป็นพระวิทยากรได้ ต้องมีคุณสมบัติ ต้องจบเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป หรือ สอบผ่านนักธรรมเอก” ดร.สิทธิกร กล่าว

พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค14 กล่าวว่า พระวิทยากรค่ายคุณธรรมศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล เป็นบุคลากรที่สำคัญของคณะสงฆ์ ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ ซึ่งคณะสงฆ์ และ พศ. เห็นว่าการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม นำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา.
ที่มา :  buy nolvadex online cheap, purchase dapoxetine. dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax