โพลสวธ.ชี้ โรงเรียนประถมฯ รณรงค์สวม “ผ้าไทย-ผ้าพื้นเมือง” 75%

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ผ้าไทยสวมใส่อย่างไรให้ยั่งยืน” ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ผ่านมาวธ.ได้อนุรักษ์ อาทิ การจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยพื้นเมืองทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดทำหนังสือมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ด้านการส่งเสริม สืบสาน มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าจากศิลปินแห่งชาติ/ศิลปินพื้นบ้านสู่เยาวชน กิจกรรมการประกวดการออกแบบชุดด้วยผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่นโดยนักออกแบบรุ่นใหม่ เป็นต้น

ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า จากการสำรวจการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษาทั่วประเทศ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่า สถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาคตอบแบบสอบถาม 16,327 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาในระดับประถมที่ได้ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง สูงถึงร้อยละ 75.88 ซึ่งส่วนใหญ่เน้นให้สวมใส่ชุดผ้าไทยใน 1 วันต่อสัปดาห์ และพบว่าชุมชนมีรายได้จากการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง รวมกว่า 1,300 ล้านบาท สถานศึกษาที่ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของประเทศให้ยั่งยืน ทั้งนี้ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าควรสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของผ้าไทยและสร้างค่านิยมให้ทุกคนมีความต้องการหรือเกิดความรู้สึกอยากจะสวมใส่ผ้าไทยด้วยตนเอง ไม่ใช่จากการบีบบังคับหรือการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการใช้ผ้าไทยในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เหมาะสมตามกาลเทศะ

น.ส.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า ควรทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อผ้าไทยได้ง่าย สร้างความรู้ความเข้าใจถึงการสวมใส่ผ้าไทยแต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับกิจกรรม วิถีชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

นายมีชัย แต้สุจริยา จากบ้านคำปุน จ.อุบลราชธานี ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตผ้าไทย-พื้นเมือง กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาด้านผ้าทอรวมถึงผ้าพื้นเมืองต่างๆ ด้วยการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาต่อยอดให้เด็กรุ่นใหม่ได้ร่วมกันสืบสานอย่างต่อเนื่อง

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*